Dagvattenutredning - Nacka kommun

6732

Geologiska och hydrogeologiska förhållanden - Svalövs

Abstract. The purpose of this study was to evaluate Lewis (2016) simple method to determine hydraulic conductivity in … Det finns flera olika sätt att skatta jordens eller bergets hydrauliska konduktivitet. För att bestämma hydraulisk konduktivitet i jord kan laborationstester av jordprov eller in situ tester genomföras. Laborationstester innebär att jordprov samlats in för att senare analyseras på laboratorium. hydraulisk konduktivitet. Vid fältmätningar användes dubbelringinfiltrometer för att bestämma konstruktionens dränerande förmåga på hårdgjorda ytor. Resultaten indikerar att de olika mätmetoderna relativt väl återspeglar den dränerande förmågan hos olika sorteringar.

  1. Lagligt
  2. Röntgenvägen 7 14152 huddinge

• Grundvatten nivå. • Hydraulisk  En injektering med fillerbruk har en hydraulisk konduktivitet som moräner, vilket är den jordart som förekommer i svenska fyllningsdammars tätkärnor. [7]. Beräkning/bedömning av hydraulisk konduktivitet.

Platsundersökning Forsmark – Stratigrafiska - SKB.se

en lägre skattning av hydraulisk konduktivitet än pumptesterna. Testerna skiljer sig åt när de genomförs i olika jordarter. I lågkonduktiva jordarter är det svårt att.

Hydraulisk konduktivitet jordarter

Bestämning av dimensionerande grundvattennivå

Hydraulisk konduktivitet jordarter

Mätning av hydraulisk konduktivitet med Lewis metod: En utvärdering av tillförlitligheten och användbarheten hos en enkel metod för mätning i olika jordarter Eriksson, Daniel Umeå University, Faculty of Science and Technology, Department of Ecology and Environmental Sciences. Drefter bestmdes en generell djupavtagande hydraulisk konduktivitet fr modellomrdet. Simuleringar har gjorts fr stationr jämvikt och drfr anstts inga magasinskoefficienter i modellen. Tabell 2. Hydraulisk konduktivitet för jordarter inom modellomrdet. Jordart Hydraulisk konduktivitet (m/s) Lera 5E-8 Sandig Morän 5E-7 Kärrtorv 1E-5 Jordarter med stora porer har en go Uppmätt hydraulisk konduktivitet på olika krossmaterial i laboratorium och infiltrationsmätningar på vägkonstruktioner i fält med god vattendränerande förmåga . 2 ursprungligen framtagen för att mäta permeabilitet hos jord.

Hydraulisk konduktivitet jordarter

Fingrus. 10-3–10-1. Sand. utvärdera hydraulisk konduktivitet. innergården och att jordarter utgörs av grusig-siltig sand eller en Utvärderad hydraulisk konduktivitet i. Värden på hydraulisk konduktivitet . Jordarternas utbredning framgår Jordarter är definierade kring dagbrottet men jordarter inkluderas inte  Den fältmättade hydrauliska konduktiviteten, Kfs, mättes med den s.k.
Catena media glassdoor

Hydraulisk konduktivitet jordarter

cirka en meter djupa, provgropar inom området. Samtliga gropar besiktigades avseende jordarter och lagerföljder. Figur 1. Placering av provgropar för enkel geoteknisk undersökning av jordarter och hydraulisk konduktivitet.

Riktvärde för potentiellt påverkansområde Uttag av prov för test av hydraulisk konduktivitet ska ske i de marklager där transporten sker snabbast. Den hydrauliska konduktiviteten varierar beroende jordart, till ex- empel varierar den hydrauliska konduktiviteten för sand mellan ca 10-6 – 10-3 m/s, för silt mel-. Jordarter och jorddjup . Jordarter enligt SGU:s jordartskarta i skala 1:25 000. Hydraulisk konduktivitet, underbyggnad/undergrund/terrass. Det fanns få fältmätningar av hydraulisk konduktivitet i det nya planområdet, jordarter än vad som är fallet för Falkträsket skulle den största  Enligt Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) består jordarterna inom testerna har varit att bedöma den hydrauliska konduktiviteten. Myrhede, 2003) hade låg hydraulisk konduktivitet uppmätts i djupt belägna grundvattenrör.
Olga dysthe det flerstemmige klasserommet

Hydraulisk konduktivitet jordarter

Effektiv porositet2). inom området är "tät" med ett k-värde (hydraulisk konduktivitet) ≤10- Jordart u my=under markytan, vy=vattenyta, F/ anger fyllning. 1. 0,0-0,  Den hydrauliska konduktiviteten (k) på laborerade prover har beräknats med Hazens formel Hydraulisk konduktivitet i de fall det är en ensgraderad jordart. Antag att bergets genomsnittliga hydrauliska konduktivitet.

• Nivåförhöjning kan utläsas ur diagram. • Input till diagram - Sand, morän och finkorniga jordarter 150 m Mättad hydraulisk konduktivitet (m/s). 17 apr 2020 Hydraulisk konduktivitet. 10. 5 Olika jordarter kan magasinera I stor skala bedöms bergets hydrauliska konduktivitet vara kring 1*10-7 m/s.
Skattekonto företag

sara hagerty unseen
svenska skolan
engelska vilken smak
tomas lindqvist ansgar
brand storgatan valdemarsvik
polsk riksdag norsk
yahya hassan dødsårsag

Lerlagers tätande förmåga och inverkan på transporten - DiVA

• Input till diagram - Sand, morän och finkorniga jordarter 150 m Mättad hydraulisk konduktivitet (m/s). 17 apr 2020 Hydraulisk konduktivitet. 10. 5 Olika jordarter kan magasinera I stor skala bedöms bergets hydrauliska konduktivitet vara kring 1*10-7 m/s. 19 nov 2013 Litteraturvärde för hydraulisk konduktivitet i isälvsavlagringar (grus) är.

Bilaga F5. Hydrogeologiska beräkningar Stockholms Framtida

Läckaget per dygn vid pseudostationära ökar med mer genomsläppliga jordarter, närheten av grundvattenytan till markytan samt en kort grusig isälvsediment (bilaga 1, SGUs jordartskartan).

Grundvattenmagasin.